تعیین اصالت و قیمت سکه پهلوی اول
باسلام
نظر اساتید محترم فن در مورد اصالت، درجه کیفی و قیمت و ارزش مالی سکه دو هزار دیناری رضاشاه مربوط به سال 1305 چیست؟
با تشکر