0
تعیین اصالت و قیمت سکه 2 ریالی پهلوی دوم
باسلام
ایا سکه 2 ریالی نقره پهلوی دوم سال 1323 اصیل است و کیفیت آن در چه سطحی و قیمت آن چقدر ارزیابی می گردد؟