0
تعیین اصالت و قیمت یک نشان سینه پهلوی اول
باسلام
نشان سینه سنجاقی ارسالی مربوط به عصر پهلوی اول اصالت دارد و ارز شمالی آن چقدر است؟