0
تعیین اصالت و قیمت 2 سکه 25 دیناری پهلوی اول
باسلام
آیا 2 سکه 25 دیناری ارسالی مربوط به عصر پهلوی اول اصیل می باشد و کیفیت آنها بر اساس جدول استاندارد چقدر و ارزش مالی آنها چقدر است؟