0
اسکناس شوروی
سلام:
اسکناسهای اتحاد جماهیرشوروی سابق در چه رتبه ایی از ارزش قرار دارند؟