0
ارزش و اصالت سنگ در تصویر
با سلام
آیا این سنگ با این تصویر اصالت دارد در صورت اصالت چقدر ارزش دارد با تشکر