1
دوره سکه چکشی
سلام
این سکه مال کدام دوره است و به چه دلیلی ضرب شده؟