1
یزد گرد اول
سلام :
لطفا اساتید اعلام نظر وسایر دوستان راجع به وقایع دوره یزدگرد اول مطلب بنویسند.
متشکرم