0
اصل بودن سکه، نوع و دوره آن
باسلام
سکه 2.5 گرمی درون تصویر اصل است یا جعلی؟