0
اصالت سکه های اموی
با سلام
آیا سکه های فوق اصل می باشد؟ و آیا نوشته ضرب واسط سالهای ۱۲۳-۱۲۴-۱۲۲ هجری درست خوانده میشه؟
عکس نزدیک تر آیا کمکی می کند؟