0
درخواست تایید اصالت سکه ده پهلوی
باسلام
آیا این سکه ضرب بانکی است و اصالت دارد و یا جزو سری بیروتی و غیره مییاشد؟
با تشکر