0
اصل بودن سکه
سلام.
یک سکه 5 ریال پهلوی اول دارم میخواستم بدونم اصله یا نه و اگر اصله چقدر میارزد و یک سکه 5 ریالی 1367 دارم از رو و پشت تکرار مکرر چقدر ارزش داره و یک سکه 50 دینار 1332 دارم میخوام بدونم قالب شکسته است یا نه چقدر ارزش داره.