0
تشخیص اصل بودن و متوسط قیمت
این سکه ها مربوط به چه دوره ای می‌باشند ، و آیا اصل هستند و اینکه متوسط قیمت این سکه ها چقدر است