0
قیمت باند اسکناس پانصدی
سلام اساتید بزرگوار این باند اسکناس پانصد تومانی
امضا چه اشخاصی هست
قیمت آن چند است