1
ده ریالی صفربزرگ 1358
سلام خدمت اساتید وبزرگواران عزیزومهربان
بادرنظر داشتن اینکه صفر عدد بزرگ است چه درجه کیفیتی باید در نظر گفته شود وقیمت تقریبی این سکه چقدر است؟
بسیاربسیارسپاس گذارم ازتوجه دوستان عزیز