0
اسکناس شماره قشنگ
با سلام
آیا این اسکناس ها شماره قشنگند و ارزش دارند؟