0
اصالت و دوره سکه تاریخی
سلام .
اصالت سکه و مربوط به کدام پادشاه و چه دورانی است؟
سپاسگذارم .
سلام .عکس پشت سکه را خواسته بودید جهت جواببه کامل خدمت شما استاد عزیز ارسال کردم .کدام پادشاه .چه دودانی .اصالت وارزش ریالی .روزوروزگان خوش باد .