1
سکه صاحبقران ناصرالدین شاه
سلام
میشه اصالت و قیمت این سکه را مشخص کنید؟