0
قیمت و اصالت سکه دو قران ارور مکرر 6 محمد علی شاه
سلام این سکه دوقران خطی محمد علی شاه است
ارور مکرر 6
1326
قیمت و اصالت ان را اگر میشود مشخص کنید
تشکر از اساتید