0
سکه شاهی اصفهان
درود
سکه احتمالا فیل هست و ضرب اصفهان مال چه شاهی هست؟