0
اسکناس ۵۰۰ تومنی گل بلبل
با سلام
قیمت ۵۰۰ تومنی گل بلبل امضا های نوربخش . مظاهری . عادلی . نوربخش شیبانی . دانش جعفری .از چه قیمتی تا چه قیمتی هست
ممنون