3
دستکاری تاریخ سکه
سلام
دستکاری تاریخ سکه یعنی چی میتوانید واضح با مثال سکه بهم بگین
ممنون