0
یک ریالی 1313
سلام
لطفا کیفیت و قیمت تقریبی سکه 1313 رضاشاه را بفرمایید