0
سکه ساسانی طبرستان
باسلام درباره اصالت، محل ضرب، اسم پادشاه محلی ،تاریخ ضرب این سکه میخواستم بدونم؟
لطفا راهنمایی بفرمایید به ظاهر ساسانی طبرستانه