1
سکه ربعی رضا شاه
با سلام
سکه ربعی رضا شاه در سال 1315 معادل 25 دینار بوده یا نه؟