1
اصالت و ارزش سکه مظفرالدین شاه
باسلام
آیا این سکه اصالت دارد یا خیر؟
اگر اصالت دارد، قیمت آن چقدر است؟