2
شک در اصالت سکه 2000 دینار 1307
سلام
ایا این سکه دوهزار دینار 1307 تقلبی است؟
یکی گفت ضرب دو هست