0
اصالت سکه و دوره ضرب سکه فلوس
با سلام؛
در صورت اصالت سکه فلوس ، مربوط به کدام دوره و با چه اطلاعات ضربی مییاشد.