0
سکه فلوس
این ضرب کلمه محمد بر روی سکه فلوس رو کسی میدونه برای چیه و مربوط به به چه دوره ای هست ؟