0
اصل یا تقلبی بودن سکه
سلام
سکه فوق آیا اصل است؟
مربوط به چه دوره ای است؟