0
سکه یونانی / اصلی یا جعلی؟
درود برهمگی شما صاحب نظران و اساتید عزیز.
۱-سکه اصل یا جعلی است؟(لطفا با ذکر دلیل و نشانه از اصل یا جعل بودن)
۲-مربوط به کدام دوره و چه کسی میباشد؟
سپاس بیکران بابت سهیم شدن علم و آگاهیتان با ما.