1
اصالت سکه دوهزار دینار رضا شاه
سلام
ایا این سکه دوهزار دینار رضا شاه اصالت دارد چند است قیمت ان؟