1
کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانی سعید نفیسی
در این کتاب تاریخ ایران در دوره ساسانی با ذکر به جنبه‌های متفاوت فرهنگی, سیاسی, دسته جمعی, تجاری و دینی بازگو شده, طی آن مولف کوشیده است تصویری از تمدن ایرانیان در آن روزگار به دست دهد. کتاب ذیل شش گفتار با این عناوین تدوین شده است: ۱ـ ‘طبقات مردم’ با موضوعاتی از این قبیل: گروه مردم, شاه و دربار, خاندان‌های کشور, سپاه, روحانیان و آموزگاران, طرز دفترکار مملکت, مالیه, عدلیه, خانواده و مالکیت, صناعت و تجارت, تخصیصات تمدن ساسانی, ۲ـ ‘مذاهب ایران در وقت ساسانیان’ که شامل مباحثی از این دست است: دین زرتشت, مانی, مزدک, مذاهب بیگانه در ایران, جنبش‌های سالیانه در وقت ساسانیان, هجرت ایرانیان به هندوستان و چین, آئین زردشت. ۳ـ سنگتراش, نقاشی و…. ۴ـ ‘ماخذ داستان‌های ملی’ ۵ـ ‘مزیت‌های تمدن ساسانیان’ شامل موضوعاتی نظیر: محدوده مرزهای ایران, تجمل‌های شاهنشاهان, سکه‌های ساسانی, نفوذ صنایع ساسانی در صنایع دیگر, چلیپای ترسایان در ایران, القاب در دوره ساسانیان. ۶ـ ‘ساوقت اداری و مالیاتی ایران’ که طی آن مباحثی از این قبیل به چشم می‌خورد: دولت متحد, زبان‌های رسمی, خراج نقدی و زناشویی سرزمین سواد, وضع سرزمین سواد در اواخر دوره ساسانی, پول ایران در وقت ساسانیان. این مطالب با لیست اعلام به پایان می‌رسد.
این کتاب تقدیم دوستان می گردد :
tarikhe-tamadone-iran-sasani.zip