مناسب بودن جعبه نگهداری سکه
سلام
این جعبه ها جنس روی شون مثل سلفون ولی بهتر ایا کفایت برای نگهداری سکه نقره میکند