0
سکه قدیمی/اصلی یا جعلی؟
درود بر همگی شما اساتید بزرگوار.
سکه اصل یا جعله؟
مربوط به کدام دوره و پادشاه است؟
علت اصل یا جعل بودن ذکر شود.
با تشکر از تمامی شما اساتید خردمند و بزرگوار.