0
اصلی یا جعلی است
درود خدمت اساتید بزرگوار؛ببخشید سکه های این تصویر اصل اند یا نه؟ متعلق به چه پادشاهانی هستند؟ارزش مادی دارند یا خیر؟
تشکر بابت سهیم شدن علمتان با ما.