2
شکسگی قالب
سلام
ایا این سکه شکستگی قالب دارد؟
در پائین پای شیر ایا ارزش او کم کیشود قیمت واقعی او با این شرایط چند است؟