0
سکه اصل است یا فیک
سلام
من میخواهم بدانم این سکه اصلی هست یا فیک؟