0
کارشناسی سکه ساسانی
لطفا سکه زیر را از حیث اصل یا تقلبی بودن کارشناسی نمایید.
با تشکر
نکته: سکه با جلاسنج براق شده است