0
تمبر عتیقه
سلام
ایا این تمبر قدیمی است ؟
در کاتالوگ نوشته است چاپ شده در سال ۱۲۵۵ در وین اتریش