0
سکه روبل 1898
سلام و ارادت
دوستان سکه روبل 1989 اصالت دارد؟
جنس سکه؟
و وزن قیمت پیشنهادی با این کیفیت ؟