0
جنس سکه
با سلام
جنس سکه ۵۰۰۰ دینار ناصر، مظفر، محمد علی ، احمد و رضا شاه چند گرم نقره هستش؟