0
سکه یکهزار دیناری رضاشاه پهلوی
سلام
اطالت سکه یکهزار دیناری رضاشاه پهلوی ؟
کیفیت ؟
قیمت ؟