1
تعيين اصالت و خواندن متن
لطفا در مورد اصالت سكه نظر خودتون رو بفرماييد و در خواندن متن و حواشى رو و پشت سكه به من كمك كنيد