1
منظور از چرخش و تعيين قيمت سكه
من تعدادي سكه ٥٠٠٠ ريالي و ٢٠٠٠ ريالي ١٣٨٩ و ١٠٠٠ ريالي و ٥٠٠ ريالي دارم اما در سايت كه جستجو كردم متوجه نشدم كه چطوري سكه ها را براي فروش قيمت گذاري كنم و آگهي فروش بزنم چون بعضي از سكه ها در كاور بوده و در مشخصات چرخش نوشته شده بود
ممنون ميشم راهنمايي كنيد
و اينكه چطوري اسكناس هاي قديمي ايراني و يا ساير كشورهارو قيمت گذاري ميشه كرد