0
سکه دوره ساسانی
سلام
در خصوص سکه دوره ساسانی پیوست کارشناسان محترم اعلام نظر نمایند
متشکرم.