1
سکه 20ریالی پرسی
باعرض سلام خدمت بزرگواران
پرس این دو مدل سکه ایا در حد قابل قبولی است و در این صورت در چه حد کیفیت و ارزشی است؟
باتشکر