سکه نقره 2000 دینار احمد شاه 1335
بنظر کارشناس های عزیز
این سکه نقره 2000 دینار احمد شاه اصله یا جعلیه و قیمت پیشنهادی چقدره؟