0
سکه متعلق به چه دوره ای است؟
سلام...
این سکه متعلق به چه دوره ای است؟
روی سکه چی نوشته شده؟
باتشکر