2
درجه بندی کیفیت سکه
سلام درجه بندی این سکه چیست یک خطی پائین پا شیر چیست قیمت ان چند است ضمنا این سکه ربع وارو (چرخش45درجه) دارد ایا این ارور باعث افزایش ان میشود